Все, що Вам потрібно в одному місці!
Условия использования
Условия использования

У Г О Д А  К О Р И С Т У В А Ч А

У відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України дійсна Угода користувача є публічним договором – офертою (пропозицією) ФОП Растворцев Дмитро Сергійович № 2 480 000 0000 227563, надалі також – «Виконавець», до невизначеного кола осіб (фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа), надалі також – «Користувач», які мають намір скористатися послугами, які надаються Виконавцем, з використання Сайту, його ресурсів і сервісів. Дійсна публічна оферта містить всі істотні умови, пов’язані з наданням Виконавцем послуг.

Дійсна Угода розроблена Виконавцем і визначає умови користуванняСайтом, а також права та обов’язки Виконавця та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

1.       ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.       Публічна оферта – пропозиція укласти дійсну Угоду, спрямована невизначеному колу осіб, що містить всі істотні умови Угоди, та висловлює волю Виконавця на укладення Угоди.

1.2.       Акцепт – відповідь особи (Користувача) про повне і беззастережне прийняття умов публічної оферти без підпису письмового примірника Угоди Сторонами, зроблена одним із наступних способів: шляхом реєстрації на Сайті, шляхом використання Сайту або будь-якої частини Сайту з метою пошуку і отримання будь-якої інформації, необхідної Користувачу.

1.3.       Послуги – послуги, які надаються Виконавцем з використання Сайту, його ресурсів і сервісів. Використання Сайту передбачає, зокрема,розміщення і обробку інформації на Сайті Користувачами.

1.4.       Сайт – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, розташований за доменним іменем: www.objavka.com , який надається Виконавцем для розміщення Користувачами інформаційних матеріалів та отримання інформаційно-консультаційних послуг.

1.5.       Реєстрація на Сайті – створення облікового запису з метою входу на Сайт для користування послугами, які надаються Виконавцем. Створення облікового запису відбувається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, розміщених на Сайті, та надання необхідної інформації Виконавцю.

1.6.       Сторони – Виконавець і Користувач.

1.7.       Виконавець – суб’єкт підприємницької діяльності, який надає послуги Користувачам з використання Сайту, його ресурсів і сервісів.

1.8.       Користувач – дієздатна фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа, які мають намір скористатися послугами, які надаються Виконавцем, з використання Сайту, його ресурсів і сервісів, та які погодилися виконувати умови дійсної Угоди. Всі Користувачі поділяються на зареєстрованих та незареєстрованих.

1.9.       Незареєстровані Користувачі – Користувачі, які використовують Сайт без створення облікового запису, виключно з метою отримання інформаційних послуг. Незареєстровані Користувачі не мають права використовувати Сайт з метою надання інформаційних послуг. Незареєстровані Користувачі мають право користуватися Сайтом виключно з метою отримання інформаційних послуг, а саме: пошуку необхідних товарів, робіт або послуг та отримання інформації щодо осіб, які їх надають.

1.10.     Зареєстровані Користувачі – Користувачі, які створили обліковий запис з метою входу на Сайт для користування послугами, які надаються Виконавцем. Зареєстровані Користувачі мають право користуватися Сайтом з метою надання інформаційних послуг про власну діяльність, розміщення матеріалів інформаційного характеру, які можуть містити пропозиції надати товари, роботи або послуги на платній або безоплатній основі особам, які є Користувачами Сайту.

1.11.     Обліковий запис Користувача – захищена сторінка Сайту, створена в результаті реєстрації Користувача, на якій міститься надана під час реєстрації інформація про Користувача, інформація про розміщені Користувачем на Сайті оголошення (пропозиції надати товари, роботи або послуги на платній або безоплатній основі), а також інформація про внесені Користувачем грошові кошти, які можуть бути використані для замовлення платних послуг. Обліковий запис надає можливість Користувачу здійснювати управління власними розміщеними на Сайті оголошеннями.

1.12.     Контент Сайту– інформаційне наповнення Сайту, яке включає всі об’єкти, розміщені на Сайті (графіку, текст, аудіоінформацію, відеоролики, фотографії, картинки і все, що можна подивитися, послухати або прочитати, скрипти, програми тощо).

1.13.     Оголошення – матеріали інформаційного характеру, розміщені на Сайті зареєстрованими Користувачами, які можуть містити інформацію про власну діяльність Користувача та пропозиції Користувача щодо реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг на платній або безоплатній основі особам, які є Користувачами Сайту.

2.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.       Предметом дійсної Угоди є надання Виконавцем Користувачеві послуг з використання Сайту, його ресурсів і сервісів.

2.2.       Крім дійсної Угоди, Угоду користувача складають всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих послуг та сервісів Сайту і розміщуються у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

2.3.       Умови дійсної Угоди поширюються на всіх Користувачів Сайту.

2.4.       Перед використанням Сайту Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами дійсної Угоди. Для отримання права використання Сайту Користувач повинен погодитися виконувати умови дійсної Угоди. При цьому, реєстрація на Сайті та/або використання Користувачем будь-якої частини Сайту є підтвердженням того, що Користувач погоджується виконувати умови дійсної Угоди.

2.5.       Незгода (часткова або повна) з умовами дійсної Угоди позбавляє особу можливості отримати статус Користувача і забороняє особі користуватися Сайтом в будь-якій формі (зокрема, але не виключно, використовувати будь-яку інформацію, яка розміщена на Сайті, та користуватися будь-якими послугами, які надаються Виконавцем).

2.6.       Дійсна Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Дійсну Угоду може бути змінено та/або доповнено Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів.

2.7.       Виконавець рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови дійсної Угоди на предмет їх зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до дійсної Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2.8.       Користувач не має права використовувати Сайт і не може акцептувати Угоду, якщо він не має достатнього обсягу цивільної дієздатності для укладення дійсної Угоди.

2.9.       Якщо згідно із законодавством країни, де проживає або перебуває Користувач,використання Сайту є забороненим з будь-яких причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом, то такі дії здійснюються ним на власний ризик та під власну відповідальність. В такому випадку всі умови дійсної Угоди залишаються чинними.

3.       ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ КОРИСТУВАЧАМИ

3.1.       Під час реєстрації Користувач акцептує публічну оферту Виконавця, погоджується з умовами дійсної Угоди та приймає на себе зазначені в дійсній Угоді права і обов’язки, пов’язані з використанням та функціонуванням Сайту.

3.2.       Акцептування публічної оферти Виконавця та надання згоди на виконання умов дійсної Угоди з прийняттям на себе визначених Угодою прав і обов’язків здійснюється Користувачем також у випадку використання Користувачем Сайту або будь-якої частини Сайту з метою пошуку і отримання будь-якої інформації, необхідної Користувачу.

3.3.       Повний доступ до Сайту, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших Користувачів, розміщення оголошень, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача.

3.4.       Користувач набуває право розмістити оголошення на Сайті виключно після проходження реєстрації на Сайті.

3.5.       Реєстрація Користувача на Сайті здійснюється на безоплатній та добровільній основі.

3.6.       Результатом реєстрації Користувача на Сайті є створення облікового запису.

3.7.       Під час проходження реєстрації на Сайті Користувачзобов’язаний надати Виконавцю необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису.

3.8.       В залежності від обсягу інформації, яка надається Користувачемпід час реєстрації, Користувач отримує різний рівень доступу до сервісів Сайту.

3.9.       Інформація, яка має бути надана Користувачем, встановлюється Виконавцем та може різнитися в залежності від тематики оголошення, сервісу, до якого Користувач має намір отримати доступ.

3.10.     Виконавець має право після реєстрації запитувати у Користувача додаткову інформацію та у випадку її ненадання відмовити Користувачу у користуванні Сайтом.

3.11.     Виконавець має право (але не зобов’язаний) перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем, як при реєстрації, так і в подальшому протягом дії дійсної Угоди.

3.12.     З метою розміщення оголошення на Сайті, відправлення повідомлень іншим Користувачам Користувач під час реєстрації повинен надати актуальний контактний номер телефону, за допомогою якого Виконавцем проводиться верифікація Користувача.

3.13.     З метою отримання доступу до інших додаткових сервісів Сайту (окрім розміщення оголошення), Виконавцем можуть встановлюватися додаткові вимоги до інформації, яка має бути надана Користувачем як під час реєстрації, так і в подальшому під час використання Сайту. Зокрема, але не виключно, Виконавцем може бути встановлено, що Користувач повинен повідомити актуальні контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Після цього Користувач отримує на електронну пошту лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення з паролем для входу в обліковий запис.

3.14.     Виконавець має право (але не зобов’язаний) встановлювати додаткові вимоги щодо надання копій документів, які підтверджують реєстрацію Користувача у якості суб’єкта підприємницької діяльності, в залежності від мети використання Сайту та інформаційних матеріалів, які розміщуються Користувачами.

3.15.     Виконавець має право (але не зобов’язаний) встановлювати додаткові вимоги щодо надання копій дозвільних документів, ліцензій для розміщення інформаційних матеріалів Користувачами, зміст яких пов'язаний з діяльністю, провадження якої вимагає отримання дозволів та/або ліцензій.

3.16.     Отримання дозвільних документів та ліцензій є виключним обов’язком Користувача, який несе повну відповідальність за їх наявність та надання Виконавцю. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за їх відсутність у Користувача. Виконавець має право, але не зобов’язаний здійснювати перевірку наявності у Користувача дозвільних документів та ліцензій.

3.17.     Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію як під час реєстрації, так і після її проходження.

3.18.     Виконавець може надати можливість Користувачу створити обліковий запис та ввійти на Сайт, використовуючи дані облікового запису соціальних мереж (Google, Facebook тощо). В таких випадках Виконавцю можуть бути передані додаткові персональні дані Користувача.

3.19.     Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації та відсутність претензій з боку третіх осіб щодо такої інформації.

3.20.     Якщо Користувач надає неправдиву інформацію або у Виконавця є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити Користувачу у використанні Сайту.

3.21.     Обраний Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати власні логін та пароль третім особам та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

3.22.     Якщо Користувачем не доведено зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються діями Користувача. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або облікового запису Користувача, або розповсюдження логіна і пароля, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавцята змінити логін та пароль з метою запобігання їх незаконного використання.

3.23.     Користувач несе повну відповідальність за всі дії, які були вчинені з використанням його облікового запису (у тому числі адреси електронної пошти, контактного номера телефону, логіна та паролю). Користувач має право використовувати Сайт виключно за допомогою власної електронної пошти, контактного номера телефону, логіну та паролю. Передання Користувачем відомостей для доступу до власного облікового запису є підставою для блокування Виконавцем облікового запису. Строк, на який обліковий запис може бути заблокований, визначається Виконавцем.

3.24.     Розміщуючи на Сайті оголошення, Користувач підтверджує, що володіє необхідним обсягом прав для розміщення відповідних матеріалів інформаційного характеру, які можуть містити інформацію про власну діяльність Користувача та  пропозиції Користувача надати товари, роботи або послуги на платній або безоплатній основі.

3.25.     Розміщуючи на Сайті оголошення, Користувач також свідчить, що володіє необхідним обсягом прав на продаж товарів, виконання робіт або надання послуг, про які повідомляється в оголошенні, а також, що продаж товарів, виконання робіт або надання послуг буде здійснюватися на законних підставах відповідно до чинного законодавства України.

3.26.     Користувач гарантує відсутність претензій третіх осіб на товари, роботи або послуги, про які повідомляється в оголошенні.

3.27.     Користувач підтверджує, що володіє необхідним обсягом прав інтелектуальної власності на інформаційні матеріали, які ним розміщуються на Сайті.

3.28.     Розміщуючи оголошення, Користувач зобов’язується надати повну та вичерпну інформацію про товари, роботи, послуги, які пропонуються в оголошенні. У випадку зміни інформації, яка була розміщена на Сайті Користувачем, останній зобов’язаний якнайшвидше внести відповідні зміни до розміщеного оголошення або видалити оголошення.

3.29.     Користувач надає повну та безумовну згоду на використання Виконавцем на власний розсуд без отримання додаткової згоди з боку Користувача та без виплати винагороди всіх матеріалів (текстів, фотографій тощо), які розміщуються Користувачем на Сайті (контенту Сайту).

3.30.     Розміщуючи оголошення, яке містить пропозицію надати послуги чи придбати товар, які підлягають ліцензуванню, Користувач в тексті оголошення повинен зазначити ідентифікаційні дані ліцензії та найменування органу, який її видав.

3.31.     Виконавець має право видалити оголошення Користувача, заблокувати доступ до облікового запису, у випадку порушення Користувачем умов дійсної Угоди.

3.32.     Виконавець не несе відповідальності за безпеку доступу до даних, які розміщені на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.

4.       ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

4.1.       Акцептуючи публічну оферту Виконавця на укладення дійсної Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, наданих як під час реєстрації, так і в подальшому під час користування Сайтом, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України. Обробка Виконавцем персональних даних Користувача здійснюється з метою надання Користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

4.2.       Акцептуючи публічну оферту Виконавця на укладення дійсної Угоди, Користувач погоджується, що всі або частина його персональних даних, які надаються ним під час реєстрації та в подальшому під час користування Сайтом, будуть доступні для перегляду та ознайомлення іншими Користувачами Сайту.

4.3.       Виконавець може використовувати інформацію про Користувача виключно з метою надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця.

4.4.       Виконавець має право направляти листи, повідомлення, рекламні матеріали на адресу електронної пошти Користувача, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний при реєстрації телефонний номер Користувача.

4.5.       У випадку небажання отримувати рекламні матеріали та повідомлення, Користувач має право відмовитися від них, надіславши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів на електронну адресу Виконавця, зазначену на Сайті. Відмова від отримання повідомлень може бути здійснена безпосередньо в обліковому записі Користувача або при отриманні повідомлення на електронну пошту шляхом переходу за посиланням «Відмовитися від розсилки».

5.       ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1.       Права Користувача:

5.1.1.          отримати доступ до сервісів Сайту (розміщення інформаційних матеріалів, оголошень, повідомлень тощо) після проходження реєстрації відповідно до умов дійсної Угоди;

5.1.2.          розміщувати не більше одного оголошення, яке стосується продажу певного товару, виконання певної роботи, надання певної послуги;

5.1.3.          в будь-який момент видалити власний обліковий запис та/або розміщені оголошення;

5.1.4.          вносити зміни до розміщених оголошень;

5.1.5.          звертатися до Виконавця з пропозиціями та зауваженнями шляхом направлення відповідного листа на адресу Виконавця, зазначену на Сайті (у тому числі адресу електронної пошти);

5.1.6.          незареєстровані Користувачі мають право користуватися Сайтом виключно з метою отримання інформаційних послуг, а саме: пошуку необхідних товарів, робіт або послуг та отримання інформації щодо осіб, які їх надають. Незареєстровані Користувачі не мають право розміщувати на Сайті будь-яку інформацію, повідомлення тощо.

5.2.       Обов’язки Користувача:

5.2.1.          користуватися Сайтом, його ресурсами та сервісами виключно після ознайомлення з умовами дійсної Угоди та відповідно до її умов;

5.2.2.          регулярно перевіряти умови дійсної Угоди на предмет її зміни та/або доповнення;

5.2.3.          під час проходження реєстрації, а також в подальшому під час користування Сайтом надавати Виконавцю виключно достовірну, повну і точну інформацію щодо контактного номера телефону, адреси електронної пошти, інших відомостей, надання яких є необхідним для отримання доступу до сервісів Сайту;

5.2.4.          розміщувати оголошення, матеріали інформаційного характеру, у тому числі, які містять пропозиції надати товари, роботи або послуги, виключно за наявності необхідного обсягу прав на розміщення таких матеріалів;

5.2.5.          розміщувати оголошення, які стосуються продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, виключно за наявності необхідного обсягу прав на продаж товарів, виконання робіт, надання послуг та за відсутності претензій третіх осіб;

5.2.6.          у випадку розміщення матеріалів, які є об’єктами права інтелектуальної власності, Користувач зобов’язаний володіти необхідним обсягом прав на такі матеріали;

5.2.7.          надавати повну та вичерпну інформацію про товари, роботи, послуги, які пропонуються в оголошенні;

5.2.8.          у випадку зміни інформації, яка розміщена на Сайті, якнайшвидше внести відповідні зміни до розмішеного оголошення або видалити оголошення;

5.2.9.          нести відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації та відсутність претензій третіх осіб;

5.2.10.       нести відповідальність за якість товарів, робіт, послуг, які пропонуються;

5.2.11.       розміщувати в оголошеннях фотографії виключно за наявності безперечного зв’язку між змістом оголошення та зображення на фотографії;

5.2.12.       не розміщувати в оголошеннях фотографії, які не пов’язані зі змістом оголошення, або які містять, окрім зображення товару, який пропонується, зображення інших предметів;

5.2.13.       не розміщувати в оголошеннях фотографії, які містять посилання на сайт, контактні дані тощо;

5.2.14.       не розміщувати в оголошеннях фотографії низької якості, які не дають змоги ідентифікувати предмет, який на них зображений;

5.2.15.       не порушувати права інших Користувачів Сайту при розміщенні оголошень;

5.2.16.       не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на втручання в нормальне функціонування Сайту, та не вчиняти дій, які можуть вплинути на роботу Сайту, та/або обмежити доступ інших Користувачів до Сайту;

5.2.17.       не копіювати, не розповсюджувати та не розголошувати іншим чином будь-яку інформацію, розміщену на Сайті Виконавцем або іншими Користувачами;

5.2.18.       не використовувати будь-які елементи сервісів Сайту, будь-який контент, розміщений на Сайті, без отримання згоди Виконавця та/або правовласника;

5.2.19.       використовувати відомості про інших Користувачів виключно з метою вчинення дій, які стосуються придбання товару, замовлення роботи або послуги, розміщених в оголошенні;

5.2.20.       не передавати відомості для доступу до власного облікового запису третім особам;

5.2.21.       не використовувати відомості для доступу до облікового запису інших осіб у випадку, якщо такі відомості з будь-яких причин стали відомі Користувачу;

5.2.22.       не видавати себе за інших осіб, у тому числі тих, які є Користувачами Сайту, не представлятися іншими особами, у тому числі Користувачами Сайту, з метою розміщення інформації від імені інших осіб, у тому числі Користувачів;

5.2.23.       повідомляти Виконавцю про будь-які порушення умов дійсної Угоди іншими Користувачами;

5.2.24.       повідомляти Виконавцю про порушення в роботі Сайту, які були ним виявлені;

5.2.25.       утримуватися від вчинення дій, які є забороненими умовами дійсної Угоди.

5.3.       Користувачу заборонено:

5.3.1.          реєструватися на Сайті з метою створення декількох облікових записів;

5.3.2.          розміщувати оголошення, які є однаковими або схожими за змістом, використовуючи один або декілька облікових записів. Оголошення є схожими, якщо з їх змісту є очевидним, що вони стосуються тих самих товарів, робіт або послуг;

5.3.3.          розміщувати оголошення в розділі (рубриці), який не відповідає тематиці оголошення;

5.3.4.          розміщувати оголошення без дотримання загальновідомих правил орфографії, пунктуації та стилістики, внаслідок порушення яких зміст оголошення стає незрозумілим або спотвореним;

5.3.5.          розміщувати оголошення, які стосуються продажу декількох товарів, виконання робіт або надання послуг одночасно;

5.3.6.          розміщувати оголошення, які містять посилання на ресурси, які можуть вплинути на роботу Сайту та/або які містять елементи, які несуть загрозудля роботи Сайту та/або програмного забезпечення Користувачів;

5.3.7.          використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

5.3.8.          здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших Користувачів;

5.3.9.          намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

5.3.10.       вчиняти дії, які можуть дискредитувати діяльність Виконавця;

5.3.11.       розміщувати матеріали, які порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;

5.3.12.       розміщувати інформацію, яка порушує та/або впливає на право власності третіх осіб;

5.3.13.       розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать іншим Користувачам та/або третім особам;

5.3.14.       розміщувати інформацію, яка є конфіденційною або становить комерційну таємницю;

5.3.15.       розміщувати інформацію, яка порушує честь, гідність та ділову репутацію третіх осіб, а також порушує недоторканість особистого життя;

5.3.16.       розміщувати персональні дані третіх осіб без отримання їх згоди;

5.3.17.       поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено чинним законодавством України;

5.3.18.       вміщувати в оголошення твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших Користувачів;

5.3.19.       подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

5.3.20.       використовувати твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються товаром, який пропонується;

5.3.21.       використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування;

5.3.22.       розміщувати інформацію про товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

5.3.23.       розміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;

5.3.24.       імітувати або копіювати текст, зображення, що застосовуються іншими Користувачами, з метою видати себе за іншого Користувача;

5.3.25.       розміщувати інформацію, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;

5.3.26.       використовувати по відношенню до інших Користувачів Сайту нецензурні або образливі вислови, які принижують людську честь та гідність;

5.3.27.       розміщувати інформацію про послуги, які суперечать нормам моралі, які склалися у суспільстві та/або нормам чинного законодавства України;

5.3.28.       розміщувати інформацію порнографічного, расистського, нацистського характеру, несе пропаганду насильства і терору, дискримінації, конфліктів, вчинення протиправних дій, містить заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади;

5.3.29.       розміщувати оголошення з використанням імен або псевдонімів осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органів влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідних від них, назв, пов’язаних з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

5.3.30.       розміщувати інформацію, яка містить публічні заперечення злочинного характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, інформацію, спрямовану на виправдання злочинного характеру комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, діяльності радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті;

5.3.31.       розміщувати інформацію про виготовлення та/або поширення продукції, що містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;

5.3.32.       розміщувати інформацію про сайти третіх осіб, які здійснюють діяльність, аналогічну діяльності Виконавця;

5.3.33.       розміщувати інформацію, яка містить пропозиції щодо надання роботи, без вказівки на адресу та контакти роботодавця;

5.3.34.       розміщувати неправдиву інформацію, а також інформацію, яка може вводити в оману Користувачів щодо властивостей, характеристик та призначення товару, роботи, послуги;

5.3.35.       розміщувати інформацію, яка порушує чинне законодавство України;

5.3.36.       розміщувати оголошення про товари, роботи або послуги, які є забороненими чинним законодавством для продажу або надання на території України;

5.3.37.       розміщувати інформацію про товари, обіг яких є обмеженим (за винятком наявності спеціального дозволу на їх реалізацію) або забороненим на території України, зокрема:

-        лікарських засобів, медикаментів, виробів медичного призначення;

-        наркотичних засобів та прекурсорів;

-        матеріалів та предметів порнографічного характеру;

-        предметів, отриманих незаконним шляхом;

-        зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів і речовин, сильнодіючих отруйних речовин;

-        речовин, які є небезпечними для життя та здоров’я людини;

-        людських органів та органів тварин;

-        спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

-        державних нагород;

-        баз даних;

-        спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами та військовими підрозділами;

-        інших заборонених для продажу на території України товарів.

5.3.38.       розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Виконавця, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

6.       ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1.       Права Виконавця:

6.1.1.          здійснювати верифікацію Користувачів як під час реєстрації, так і в подальшому під час користування Сайтом;

6.1.2.          проводити модерацію оголошень, які розміщуються Користувачами;

6.1.3.          запитувати у Користувачів додаткову інформацію (у тому числі копії документів, що підтверджують особу, копії документів, які підтверджують державну реєстрацію суб’єктом підприємницької діяльності, копії дозволів, ліцензій тощо) з метою перевірки достовірності та повноти інформації, яка розміщується Користувачами на сайті;

6.1.4.          обмежувати доступ Користувачів та блокувати обліковий запис у випадку порушення Користувачами умов дійсної Угоди; факт порушення умов дійсної Угоди визначається Виконавцем самостійно, не потребує узгодження з Користувачем та не підлягає оскарженню;

6.1.5.          обмежувати доступ Користувачів та блокувати обліковий запис у випадку надання Користувачами недостовірної інформації або відмови надати запитувану інформацію;

6.1.6.          видалятибез права оскарження Користувачем оголошення, які за своїм змістом порушують умови дійсної Угоди, та/або у випадку пред’явлення претензій третіх осіб, та/або на вимогу правоохоронних органів, органів державної влади;

6.1.7.          видаляти без права оскарження Користувачем будь-які оголошення, визнані Виконавцем такими, що не відповідають принципам та нормам моралі, які склалися у суспільстві;

6.1.8.          на власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших Користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем дійсної Угоди змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені дійсною Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією;

6.1.9.          видалити обліковий запис Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Виконавець встановить, що на його думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів;

6.1.10.       автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера Користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, геолокацію Користувача, програмного забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, дані, які містяться в базах даних браузера, включаючи SQL бази даних, мобільні ідентифікатори (включаючи ідентифікатори мобільних пристроїв, такі як GoogleAdvertisement ID, IFA or IFV), інформацію про використання додатка, і/або інформацію про інші використовувані пристрої або інформацію системного рівня;

6.1.11.       використовувати, опубліковувати, збирати та поширювати відомості, якими володіє Користувач, які були ним надані при розміщенні оголошення;

6.1.12.       вносити зміни в функціонування ресурсів та сервісів Сайту, запроваджувати додаткові сервіси, у тому числі доступ до яких здійснюється Користувачами на платній основі;

6.1.13.       вносити зміни до дійсної Угоди без будь-якого повідомлення Користувачів;

6.1.14.       встановлювати плату за послуги з використання ресурсів та сервісів Сайту;

6.1.15.       в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

6.1.16.       в будь-який момент на постійній або тимчасовій основі встановлювати обмеження з використання Сайту, зокрема, обмежувати кількість оголошень, час зберігання оголошень на Сайті тощо, з попереднім повідомленням або без такого;

6.1.17.       в будь-який момент змінити порядок надання послуг Користувачам з використання Сайту;

6.1.18.       в будь-який момент припинити роботу сервісів Сайту або їх частини без повідомлення Користувачів, без застосування будь-яких штрафних санкцій до Виконавця та настання будь-якої відповідальності;

6.1.19.       передати всі ресурси, сервіси, контент Сайту, а також персональні дані Користувачів в порядку правонаступництва або з інших правових підстав у відповідності до чинного законодавства України;

6.1.20.       відступити права за дійсною Угодою третім особам без отримання згоди Користувачів.

6.2.       Обов’язки Виконавця:

6.2.1.          забезпечувати нормальне функціонування Сайту та усувати технічні неполадки, які можуть виникати;

6.2.2.          надавати доступ Користувачам до сервісів Сайту за умови виконання Користувачами умов дійсної Угоди;

6.2.3.          вживати всі необхідні дії для захисту облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, а також вчинення інших неправомірних дій стосовно інформації, наданої Користувачем.

7.       ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПЛАТНИМИ ПОСЛУГАМИ

7.1.       Виконавцем може встановлюватися плата за надання додаткових послуг (отримання доступу до додаткових ресурсів або сервісів Сайту).

7.2.       До моменту замовлення платних послуг та здійснення оплати Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами їх надання.

7.3.       Користувач отримує доступ до платних ресурсів та сервісів Сайту виключно після здійснення оплати у розмірі, встановленому Виконавцем.

7.4.       Вартість послуг Виконавця за дійсною Угодою визначається відповідно до обраного Користувачем пакету наданих послуг, перелік та вартість яких опубліковано на Сайті.

7.5.       Послуга вважається наданою Виконавцем належним чином та в повному обсязі в момент отримання Користувачем доступу до додаткових ресурсів та сервісів Сайту на умовах, визначених Виконавцем та погоджених Користувачем в момент здійснення оплати.

7.6.       Виконавець залишає за собою право змінювати вартість послуг в односторонньому порядку. Якщо Користувач не погоджується оплачувати вартість послуг за новою ціною, надання послуги припиняється, без застосування будь-яких штрафних санкцій до Виконавця.

7.7.       Повернення оплати Виконавцем здійснюється виключно у випадках, якщо послуга не надавалася з технічних причин, які залежали та виникли з вини Виконавця.

7.8.       У випадку порушення Користувачем умов дійсної Угоди або вчинення інших дій, внаслідок яких оголошення (розміщені на платній основі) або обліковий запис Користувача були видалені або заблоковані, оплата за послуги не повертається.

7.9.       Повернення грошових коштів здійснюється виключно за той час, протягом якого платні послуги не надавалися Виконавцем.

7.10.     Повернення сплачених грошових коштів можливе виключно за умови надання Користувачем документу, який підтверджує здійснення оплати.

7.11.     Повернення грошових коштів здійснюється шляхом зарахування суми повернутих грошових коштів на обліковий запис Користувача, в якому відображується сума повернутих грошових коштів. Зазначена сума може бути використана Користувачем для оплати інших послуг Виконавця.

7.12.     Користувачам, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності та під час реєстрації на Сайті надали документи, які підтверджують реєстрацію, за їх вимогою Виконавцем можуть бути надані акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

7.13.     У випадку порушення Користувачем умов дійсної Угоди або вчинення інших дій, внаслідок яких обліковий запис Користувача були видалений або заблокований, оплата за послуги Виконавця не повертається.

8.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

8.1.       Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації та відсутність претензій з боку третіх осіб.

8.2.       Користуючись сервісами та ресурсами Сайту, Користувач самостійно несе всі ризики та збитки, які можуть виникнути в результаті користування Сайтом.

8.3.       Користувач несе повну відповідальність за всі дії, які були вчинені з використанням його облікового запису (у тому числі адреси електронної пошти, контактного номера телефону, логіна та паролю). Передання Користувачем відомостей для доступу до власного облікового запису є підставою для блокування Виконавцем облікового запису. Строк, на який обліковий запис може бути заблокований, визначається Виконавцем.

8.4.       Користувач несе повну відповідальність за зміст оголошень, розміщених на Сайті, їх актуальність та можливість виконання пропозиції, яка міститься в оголошенні, на визначених в оголошенні умовах.

8.5.       Користувач несе повну відповідальність перед особами, які мають намір придбати товар або замовити виконання робіт (надання послуг), інформація про які розміщена в оголошенні Користувача. Користувач несе повну самостійну відповідальність за виконання зобов’язань щодо продажу товару, виконання робіт (надання послуг), інформація про які розміщена в оголошенні.

8.6.       У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам дійсної Угоди, Виконавець має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої складно визначити її відповідність Угоді та/або чинному законодавству України, а також заблокувати та/або видалити обліковий запис Користувача.

8.7.       Користувач несе самостійну відповідальність за якість товарів, робіт, послуг, які пропонуються в оголошенні.

8.8.       Користувач несе самостійну відповідальність за наявність сертифікатів, дозволів, ліцензій у випадку розміщення інформації про продаж товарів, надання послуг, виконання робіт, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво, реалізація чи надання яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, а також несе самостійну відповідальність за здійснення зазначеної діяльності за відсутності відповідних сертифікатів, дозволів, ліцензій.

8.9.       Користувач зобов’язується самостійно та за власний рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які можуть виникнути у зв’язку з розміщенням Користувачем інформації на Сайті.

8.10.     Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.

9.       ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

9.1.       Виконавець не несе відповідальності за безпеку доступу до даних, які розміщені на Сайті.

9.2.       Виконавець не несе відповідальності за достовірність, актуальність, повноту інформації, розміщеної Користувачами на сайті.

9.3.       Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень, розміщених на Сайті, та за будь-яку шкоду, яка може бути завдана Користувачам або третім особам в результаті використанняінформації, розміщеної на Сайті.

9.4.       Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів. 

9.5.       Виконавець не несе відповідальності за порушення прав та інтересів третіх осіб при розміщенні інформації Користувачем.

9.6.       Виконавець не несе відповідальності за виконання Користувачем зобов’язань щодо продажу товару, виконання робіт (надання послуг), інформація про які розміщена в оголошенні, а також не контролює виконання умов продажу товарів, виконання робіт (надання послуг), інформація про які розміщена на Сайті.

9.7.       Виконавець не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, інформація про які розміщується Користувачами, та їх відповідність відомостям, розміщеним в оголошенні.

9.8.       За загальним правилом за дійсною Угодою Виконавець надає виключно інформаційні послуги Користувачу та не надає будь-яких посередницьких, агентських або комісійних послуг. При цьому, певні платні пакети послуг, які передбачають замовлення та оплату товарів (послуг) за допомогою Сайту Виконавця, можуть включати надання Виконавцем посередницьких та/або агентських послуг Користувачам. Перелік таких послуг та розмір винагороди Виконавця визначається в обраному Користувачем пакеті послуг.

9.9.       В будь-якому випадку (навіть у випадку надання окремих посередницьких та/або агентських послуг) всі правовідносини, що пов’язані з придбанням товарів, робіт або послуг, інформація щодо яких розміщена на Сайті, виникають безпосередньо між Користувачами, а Виконавець не є учасником (стороною) таких правовідносин. Тому Виконавець не несе жодної відповідальності за виконання сторонами зобов’язань, які виникають з правовідносин щодо придбання товарів, робіт або послуг, інформація щодо яких розміщена на Сайті, а також за збитки, які можуть бути завдані.

9.10.     Всі спори між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця та без можливості настання негативних наслідків для Виконавця (притягнення до відповідальності, компенсація майнової та/або моральної шкоди, збитків, судових витрат тощо) за результатами розгляду такого спору.

9.11.     Виконавець не несе відповідальності за збереження персональних даних Користувачів, їх облікових записів, інформації, яка розміщена Користувачами на Сайті, у випадку несанкціонованого доступу третіми особам до серверу Виконавця, а також у випадку втручання у функціонування Сайту за допомогою шкідливого програмного забезпечення, комп’ютерних вірусів тощо.

9.12.     Виконавець не несе відповідальності за незаконне розповсюдження за допомогою Сайту Користувачами та/або третіми особами шкідливого програмного забезпечення, комп’ютерних вірусів тощо, а також не несе відповідальності за  шкоду, яка може бути завдана в результаті такого розповсюдження.

9.13.     Виконавець не несе відповідальності за шахрайські або інші протиправні дії Користувачів.

9.14.     Виконавець не несе відповідальності за відсутність доступу до ресурсів та сервісів Сайту, яка виникла в результаті порушень в роботі програмного забезпечення, встановленого на обладнанні Користувача, а також в результаті невідповідності технічних характеристик програмного забезпечення, встановленого на обладнанні Користувача, мінімальним вимогам, встановленим для користування Сайтом.

9.15.     Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка була завдана Користувачам або третім особам, внаслідок використання Сайту (його ресурсів та сервісів).

9.16.     У випадку реєстрації (входу) на Сайт за допомогою сторонніх сервісів, Виконавець не несе відповідальності за збереження облікового запису Користувача, його блокування та обмеження доступу Користувача до Сайту, за умови блокування/заборони використання сторонніх сервісів.

9.17.     Виконавець звільняється від відповідальності за неможливість забезпечити функціонування Сайту та доступ до нього Користувачів у випадку виникнення форс-мажорних обставин (пожеж, землетрусів, природних катастроф, війн, військових дій, проведення антитерористичних операцій, введення воєнного стану, страйків, громадських заворушень, блокад, епідемій (епізоотій), введення заборон нормативно-правовими актами органів державної влади, банківськими установами.

10.     СТРОК ДІЇ УГОДИ

10.1.     Дійсна Угода набуває чинності з моменту здійснення Користувачем акцепту будь-яким із способів, визначених дійсною Угодою і діє безстроково.

10.2.     Користувач має право з будь-яких причин та в будь-який момент видалити власний обліковий запис та всі розміщені оголошення.

10.3.     Виконавець має право розірвати дійсну Угоду в односторонньому порядку у випадках, визначених у дійсній Угоді.

10.4.     Видалення облікового запису Користувача або відмова у реєстрації на Сайті вважається розірванням дійсної Угоди Виконавцем.

10.5.     Окрім іншого, Виконавець має право розірвати дійсну Угоду, у випадку розповсюдження Користувачем недостовірної інформації про Виконавця, поширення негативної інформації про Виконавця та/або Сайт, зокрема шляхом розміщення негативних відгуків в мережі Інтернет.

11.     ІНШІ УМОВИ

11.1.     Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови дійсної Угоди, які набирають чинності негайно після опублікування на Сайті, без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів.

11.2.     Виконавець рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови дійсної Угоди на предмет їх зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до дійсної Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

11.3.     Усі спори, що виникають з дійсної Угоди або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.4.     Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.